עורך דין צבאי ● עורך דין פלילי ● 054-260-5123 (בחירום זמין 24/7)

נוהל גיוס מלש"בים בעלי עבר פלילי – הק"א מג-09-07

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp

קפיצה מהירה לתוכן

לפניכם הוראת אכ"א לגיוס לצה"ל מיועדים לשירות ביטחון בעלי רישום פלילי.

תאריך עדכון: מאי 2003 מספר ההוראה: מג 09-07
שם הפרק: מג
שם ההוראה: מלש"בים בעלי עבר פלילי

 

כללי

 1. בקרב הנוער המיועד לגיוס קיים מיעוּט שעבר עבירות על החוק הפלילי טרם גיוסו.
 2. מתוך דאגה לטוהר המידות בצבא, שומה עלינו לאתר מלש"בים בעלי עבר פלילי ולשקול בכל מקרה האם רצוי לגייסם לשירות סדיר או שמא הסיכון גדול עד כדי כך, שרצוי לפוטרם מחובת שירות הביטחון.

3 הוראה זו תשמש כלי עזר בידי המוסמכים במערכת הגיוס בבואם:

א.  להחליט מי יגויס לצה"ל

ב. להמליץ בפני ראש מנהל הגיוס או סגנו לפטור את המלש"ב מצה"ל.

ג. להחליט על עיכוב גיוס של מלש"ב עד גמר ההליכים הפליליים התלויים נגדו, בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק שירות ביטחון.

 1. לצורך קביעת השיטה לאיתור העבריינים, בדיקתם והחלטה מי מהם יגויס, אם בכלל, לצה"ל, נקבעו הכללים הבאים:

א. לא יגויס מלש"ב לצה"ל בטרם ייבדק עברו הפלילי.

ב. נקבע מפתח לשקלול העבר הפלילי המתבסס על דירוג העבירות, חומרתן וסוגי העונשים וחומרתם. טבלת המפתח תיקבע מעת לעת על ידי ראש מנהל הגיוס בפקודות מנהל הגיוס

ג. נקבעה נקודת חתך לגבי הניקוד המחייב החלטת ראש מנהל הגיוס או סגנו לגבי גיוס או אי גיוס  לצה"ל.

 1. הוראה זו מתייחסת הן לגברים והן לנשים, אלא אם כן נאמר אחרת.
 2. העקרונות לקביעת שיטת הניקוד והשקלול הפלילי מפורטים בנספח א' להוראה זו.

 

קבלת מידע על רישום פלילי

 1. קבלת המידע מן המרשם הפלילי תתבצע על פי המפורט להלן:

א. פעמיים בשנה – אוכלוסיות צו תורן (כמפורט בהקמ"א מ"ג 09-06).

ב. ארבע פעמים בשנה – מחזיקי צן גיוס וסטטוסים מוספים, כפי שייקבע בפקודות מנהל הגיוס.

 1. לשכת הגיוס האזורית תבקש ממשטרת ישראל מידע נוסף על רישום פלילי של מלש"ב במקרים הבאים:

א. היה השקלול הפלילי של המלש"ב 201 נקודות ומעלה — לגבי גברים ו90 נקודות ומעלה לגבי נשים, ולא התקבל דוח עדכני בשלושת החודשים לפני מועד גיוסו של המלש"ב או לפני החלטה על גיוסו או פיטורו של המלש"ב.

ב. ללשכת הגיוס האזורית נודע, מכל מקור שהוא, על עבירות חדשות ונוספות שביצע המלש"ב.

ג. בכל מקרה אחר שראש מנהל הגיוס, סגנו או מפקד לשכת הגיוס האזורית יראו צורך בקבלת רישום פלילי עדכני.

קביעת הגיוס

 1. 9. במלש"בים גברים בעלי שקלול פלילי עד 300 (ועד בכלל) נקודות ינהגו כלהלן:

א. מלש"בים שצברו עד 149 נקודות – יועבר תיקם להחלטתו של מפקד לשכת הגיוס האזורית או סגנו. מפקד לשכת הגיוס האזורית או סגנו רשאים להורות על גיוסו של המלש"ב אז על עיכוב גיוסו לתקופה של עד שנה.

ב. מלש"בים שצברו 150 עד 199 נקודות – לשכת הגיוס האזורית תזמין דוח קצין מבחן, ולאחר מכן יובא התיק להחלטת מפקד לשכת הגיוס האזורית או סגנו. על אף האמור לעיל, רשאי מפקד לשכת הגיוס האזורית או סגנו, תוך ציון הסיבות לכך, להחליט בדבר גיוסו או עיכוב גיוסו של מלש"ב גם ללא קבלת דוח קצין מבחן.

ג. מלש"בים שצברו 200 עד 300 נקודות – ירואיינו על ידי מפקד לשכת הגיוס האזורית או סגנו לצורך

התרשמות, לפני קבלת ההחלטה בעניינם, וזאת בנוסף לאמור בסעיף משנה ב לעיל.

 1. במלש"ביות בעלות שקלול פלילי עד 100 נקודות ינהגו כלהלן:

א. המלש"בית תזומן לראיון בלשכת הגיוס האזורית.

ב. לאחר הראיון, יועבר תיקה עם סיכום הראיון להחלטתו של מפקד לשכת הגיוס האזורית או סגנו, אשר יורה על גיוסה או על עיכוב גיוסה לתקופה של עד שנה.

 1. הגיע השקלול הפלילי של המלש"ב ל301 נקודות ומעלה (לגבי גברים) ול101 נקודות ומעלה (לגבי נשים) יפעל מפקד לשכת הגיוס האזורית כלהלן:

א. מפקד לשכת הגיוס האזורית או סגנו יראיין את המלש"ב ויערוך סיכום כתוב של הראיון.

ב. מפקד לשכת הגיוס האזורית ימליץ בפני ראש מנהל הגיוס לגבי גיוס המלש"ב או פיטורו.

ג. לאחר ביצוע האמור בסעיפי משנה א ו-ב לעיל, יעביר מפקד לשכת הגיוס האזורית את תיקו האישי של המלש"ב, בצירוף סיכום הראיון ודוח קצין מבחן, להחלטת ראש מנהל הגיוס או סגנו, אשר יורה על גיוסו של מלש'ב בעל עבר פלילי, עיכוב גיוסו או פיטורו מחובת שירות הביטחון.

 1. במקרים אשר לפי דעות מפקד לשכת הגיוס האזורית יש מקום לפטור את המלש"ב מחובת שירות ביטחון מסיבת עבר פלילי, גם אם שקלולו הפלילי פחות מ- 300 , לגבי גברים, ופתות מ- 100 נקודות, לגבי נשים- יעביר את תיקו בצירוף המלצתו וסיכום ראיון עם המלש"ב להחלטת ראש מנהל הגיוס או סגנו.
 2. אם כולל הרישום הפלילי של מלש"ב כתב אישום אשר טרם הוכרע ונגזר דינו (להלן – תיק מב"ד), ואשר הניקוד בגינו בשקלול הפלילי 100 נקודות ומעלה לעבירה, יטופל המלש"ב כלהלן:

א. לשכת הגיוס האזורית תזמין דוח קצין מבחן, ולאחר מכן יובא התיק למפקד לשכת הגיוס האזורית.

ב. מפקד לשכת הגיוס האזורית יראיין את המלש"ב ויחליט על עיכוב גיוסו עד מועד גזר הדין, או ימליץ על פיטורו ויעביר את תיקו להחלטת ראש מנהל הגיוס או סגנו.

ג. במקרה שיתברר עם המשטרה או עם גורמי הפרקליטות כי לא יינתן גזר דין בתוך שנה מהמועד שניתן לגייס את המלש"ב, או עד תום התקופה המותרת על פי סעיף 20 לחוק שירות ביטחון, יועבר התיק עם המלצת מפקד לשכת הגיוס האזורית להחלטת ראש מנהל הגיוס או סגנו.

 1. מובהר, כי עיכוב גיוסו של מלש"ב עקב רישום פלילי ייעשה בכפוף להוראות סעיף 20 לחוק שירות ביטחון ופקודות מנהל הגיוס.

 

עבירות הבעות ממניע אידיאולוגי

 1. מלש"ב שעבר עבירות הנובעות ממניע אידיאולוגי (במפורט בטבלת מפתח השקלול הפלילי), יטופל על פי הנוהל שלהלן:

א. לשכת הגיוס האזורית תזמין דוח קצין מבחן.

ב. מפקד לשכת הגיוס האזורית יראיין את המלש"ב.

ג. לשכת הגיוס האזורית תעביר את המידע בנושא לאמ"ן-מחב"ש-רע"ן 2 במכתב ובטלפון, והעתקים יישלחו לראש מנהל הגיוס ולקמ"ט לפרט במנהל הגיוס.

ד. ההחלטה בדבר גיוס או אי-גיוס של המלש"ב תינתן על ידי ראש מנהל הגיוס או סגנו, לאחר העברת תיקו והמלצות ביטחון השדה.

 

עקרונות מנחים לקבלת החלטה על גיוס או פטור של מלש"ב בעל עבר פלילי

 1. הפוקד המוסמך יקבל החלטה באשר לגיוּסו או פיטורו מצה"ל של מלש"ב שצבר רישום פלילי, בהתחשב בנסיבות ובנתונים הבאים:

א. מכלול נתוניו האישיים של המלש"ב (קב"א, צד"כ, דפ"ר, פרופיל רפואי וסעיפי ליקוי, השכלה וכו')

ב. משך הזמן שעבר בין ביצוע העבירות עד למועד קבלת ההחלטה.

ג רמת חומרתן של העבירות, בהתייחס לנורמוּת חברתיות ומוסריות מקובלות.

ד. רמת חומרתן של העבירות בהתייחס לסכנה הנשקפת ממי שהורשע בהן במהלך השירות הצבאי לחיילים ולחיילות המשרתים עמו, אוכלוסייה אזרחית וכיו"ב.

ה. נמשך התקופה בה התבצעו המעשים המהווים עבירה.

ו. האם מדובר במעידה חד-פעמית או בתופעה החוזרת על עצמה.

ז. האם מדובר בגזרי דין עם הרשעה או בגזרי דין ללא הרשעה.

ח. השפעת פיטורו של המלש"ב על עתידו האזרחי.

ט. השתלבותו של המלש"ב במסגרות חינוכיות וחברתיות בעבר.

י. ההסתברות להצלחה בשירות הצבאי והתאמה למסגרות יחידתיות רחבות ככל האפשר.

 

פטור מסיבת עבר פלילי

17.

א. כאמור, פטור מסיבת עבר פלילי יאושר רק על ידי ראש מנהל הגיוס או סגנו.

ב. להלן נוסח ההודעות שיינתנו למבקשים לקבל את סיבת הפטור,

1) למלש"בים: "בשל עבירות שהורשעת בהן, החליט הפוקד שלא לגייסך ולפטור אותך מחובת שירות ביטחון".

2) לגופים ציבוריים אשר רשאים לקבל מידע על שירותו הצבאי של האזרח (כגון: משטרת ישראל, שירות המבחן, משרד הרישוי): "בשל עברו הפלילי, הוחלט שלא לגייסו לשירות ביטחון".

3) לכל גוף אחר (ציבורי או פרטי) לא יינתן מידע על אודות מלש"בים שפוטרו מסיבת עברם הפלילי

 

שמירת הרישום הפלילי

 1. המידע על הרישום הפלילי ותוות דעת קצין המבחן יתויקו במעטפה לחומר ברה"ן (טופס 7083), אם אינה קיימת, תוכנס מעטפה זו במיוחד לתיק המלש"ב.
 2. אין לסמן על התיק כל ציון לכך שלמלש"ב קיים רישום פלילי מעבר למה שסוכם באינדיקציות רישום פלילי. במידת הצורך, ניתן לציין בחותמת ובמדבקה כי אין לגייס את המלש"ב ללא אישור.
 3. בטרם העברת התיק לבקו"ם, יש לוודא כי המעטפה בה נמצא הרישום הפלילי סגורה.

 

חסיון המידע הפלילי

21.. הטיפול במידע על הרישום הפלילי ושמירת מידע זה ייעשו כמפורט בפ"מ 33.0146, "המרשם הפלילי = כללי סודיות, דרכי קבלת מידע מהמרשם ואופן הטיפול בו".

 

נספח א' – עקרונות לקביעת שיטת הניקוד והשיקול הפלילי

מונחים:

 1. לצורך הוראה זו, ישמשו המונחים השאולים מהרישום הפלילי של משטרת ישראל כלהלן-

א. טבלת מפתח השקלול הפלילי: פירוט העבירות והעונשים והניקוד שיש לתת על כל אחד מהם.

ב. תיקי מב"ד (מחכה לבירור דִינו): תיקים שנפתחו למלש"ב על ידי משטרת ישראל, אך טרם ניתנו להם גזרי דין או טרם החל המשפט, ויש לראותם כתיקים תלויים ועומדים כנגד הנאשם.

ג. גזר דין עם הרשעה: תיקים שעליהם נשפט העבריין ונמצא חייב, ללא תלות במהות העונש שנגזר עליו.

ד. רישומים ללא הרשעת: תיקים שהעבירות הרשומות בהם נעברו על ידי הנאשם, אך על פי סמכות שופט נוער הוחלט לגזור דינו בלי להרשיעו.

ה. בעלי רישום פלילי: מי שנכלל ברישומים הממוכנים של הרישום הפלילי במשטרת ישראל והוא בעל תיק מב"ד, או רישום עם הרשעה או רישום ללא הרשעה (אחד מהם לפחות).

 

 1. המידע הרלוונטי לעניין הוראה זו מבוסס על המידע מתוך הרישום הפלילי, המנוהל בצורה ממכונת על ידי משטרת ישראל ומתייחס לנושאים הבאים:
 • סוגי העבירות – כמפורט בתיקים הפליליים.
 • מספר העבירות – הרשעות ותיקי מב"ד.
 • עונשים שהוטלו – לאחר שהעבריין נמצא חייב בדין.

 

 1. רשימת העבירות המפורטות בטבלת מפתח השקלול הפלילי מבוססות על החוקים הבאים:
 • חוק העונשין, תשל"ז1977-.
 • פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג1973-

 

 1. בכל אחד מסוגי העבירות המפורטות בטבלת מפתח השקלול הפלילי, כפי שתיקבע מעת לעת על ידי ראש מנהל הגיוס, רשומים סעיפי החוק, פירוט מילולי ושקלול מספרי. במקום שכתוב "החלטת ראש מנהל הגיוס" יובא תיק המלש"ב, בכל מקרה, להחלטת ראש מנהל הגיוס או סגנו (הערך המספרי שלהם יהיה 9999).

 

 1. שיטת חישוב הנקודות תהיה נלהלן

 

א. עבירות

1) כל עבירה תקבל את הערך המספרי לפי לוחות א ו-ב בטבלת מפתח השקלול הפלילי.

2) עבירות ברישום הפלילי, אשר אין להן פירוט בטבלה, יהיה הערך המספרי של כל אחת מהן 20

נקודות.

3) עבירות שבוצעו בהיות העבריין מעל גיל 18 יקבלו 150% ניקוד מהערך שצוין בטבלה.

ב. עונשים

1) כל עונש יקבל את הערך המספרי לפי לוח ג בטבלת מפתח השקלול הפלילי.

2) עונשים ברישום פלילי אשר אין להם פירוט בטבלה, יהיה הערך המספרי של כל אחד מהם

15 נקודות.

3) הוטלו מספר עונשים על אותה עבירה, ייקבע הערך המספרי של כל אחד בנפרד (לדוגמה: מאסר

בפועל עם מאסר על תנאי או קנס כספי ומאסר על תנאי).

4) נידון מלש"ב במשפט אחד על יותר מתיק פלילי אחד (ניתן לראות זאת על פי המספר הזהה של

תיק בית המשפט או תאריך גזר דין זהה), יחושב העונש רק פעם אחת.

ג. זיכוי או סגירת תיק

1) תיק שנסגר על ידי משטרת ישראל או בית המשפט, או שנאשם זוכה עליו, לא יימנה

לצורך חישוב הניקוד.

2) עבירות על פי סעיף 46 לחוק שירות ביטחון, גם אם הן כלולות ברישום פלילי, לא יימנו לצורר

חישוב הניקוד.

ד. שקלול בכפל גזרי דין (גזרי דין שניתנו יותר מפעם אחת)

1) בגין כל גזר דין שניתן לאחר גזר הדין הראשון יש להוסיף 25 נקודות מעבר לניקוד על פי טבלת מפתח השקלול הפלילי

ה. זיכוי ניקוד עקב התיישנות

1) הרישום הפלילי לא יובא בחשבון אם חלה עליו התיישנות, וזאת על-פי לוח ד בטבלת

מפתח השקלול הפלילי – תקופת ההתיישנות.

 

עורך דין לענייני צבא גל זליקובוביץ

עורך דין לענייני צבא גל זליקובוביץ

עו"ד צבאי- פלילי מומחה לדיני צבא. מייעץ בחקירות מצ"ח ומשטרת ישראל ומייצג בבית הדין הצבאי. מלווה חיילים ומלש"בים בהליכים מנהליים ופליליים מול רשויות הצבא ובעל ניסיון מוכח בתחום.

הבהרה- האמור במאמר הינו מידע כללי וראשוני שאינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי מעורך דין.

שאלו את עו"ד גל זליקוביץ

מוזמנים לפגישת היכרות - ללא התחייבות!

עו"ד גל זליקוביץ מומחה בדיני צבא ובהתקשרויות מול רשויות הצבא ומשרד הביטחון. עו"ד זליקוביץ בעל היתר לייצוג בבתי הדין הצבאיים ובעל ניסיון מוכח עליו יעידו לקוחות מרוצים רבים. צרו קשר עם עו"ד זליקוביץ עכשיו

או השאירו פרטים

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן